Indicator GIF
 
Mochi Mochi Boy Vita Vita

Mochi Mochi Boy Vita

Stretch? Slide! Solve puzzles , Collect slimes
  • US N/A
  • EU N/A
  • JP N/A
Rate it
0/10
Platform: PlayStation Vita icon
Also on

Developer: Pixelteriyaki
Publisher: Pixelteriyaki
Missing or erroneous information? Shout at us on Twitter.  
More from developer
You might also enjoy